Buttons & Lists

[dt_sc_h2]Buttons[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_button link=”http://google.com” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button link=”http://google.com” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button link=”http://google.com” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button link=”http://google.com” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_button link=”http://google.com” variation=”brown” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button link=”http://google.com” variation=”brown” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button link=”http://google.com” variation=”brown” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button link=”http://google.com” variation=”brown” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_button link=”http://google.com” variation=”red” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button link=”http://google.com” variation=”red” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button link=”http://google.com” variation=”red” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button link=”http://google.com” variation=”red” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_button type=”type2″ link=”http://google.com” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″ link=”http://google.com” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″ link=”http://google.com” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″ link=”http://google.com” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_button type=”type2″ link=”http://google.com” variation=”brown” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″ link=”http://google.com” variation=”brown” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″ link=”http://google.com” variation=”brown” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″ link=”http://google.com” variation=”brown” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_button type=”type2″ link=”http://google.com” variation=”red” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″ link=”http://google.com” variation=”red” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″ link=”http://google.com” variation=”red” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″ link=”http://google.com” variation=”red” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_button type=”type1″ iconstyle=”with-icon” icon=”fa-trophy” link=”http://google.com” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type1″  iconstyle=”with-icon” icon=”fa-gift” link=”http://google.com” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type1″  iconstyle=”with-icon” icon=”fa-umbrella” link=”http://google.com” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type1″  iconstyle=”with-icon” icon=”fa-rocket” link=”http://google.com” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_button iconstyle=”with-icon” icon=”fa-location-arrow” link=”http://google.com” variation=”brown” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button iconstyle=”with-icon” icon=”fa-leaf” link=”http://google.com” variation=”brown” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button iconstyle=”with-icon” icon=”fa-road” link=”http://google.com” variation=”brown” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button iconstyle=”with-icon” icon=”fa-magic” link=”http://google.com” variation=”brown” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_button iconstyle=”with-icon” icon=”fa-trophy” link=”http://google.com” variation=”red” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button iconstyle=”with-icon” icon=”fa-gift” link=”http://google.com” variation=”red” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button iconstyle=”with-icon” icon=”fa-umbrella” link=”http://google.com” variation=”red” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button iconstyle=”with-icon” icon=”fa-rocket” link=”http://google.com” variation=”red” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-icon” icon=”fa-location-arrow” link=”http://google.com” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-icon” icon=”fa-leaf” link=”http://google.com” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-icon” icon=”fa-road” link=”http://google.com” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-icon” icon=”fa-magic” link=”http://google.com” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-icon” icon=”fa-music” link=”http://google.com” variation=”brown” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-icon” icon=”fa-camera” link=”http://google.com” variation=”brown” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-icon” icon=”fa-cloud” link=”http://google.com” variation=”brown” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-icon” icon=”fa-cogs” link=”http://google.com” variation=”brown” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-icon” icon=”fa-bullhorn” link=”http://google.com” variation=”red” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-icon” icon=”fa-coffee” link=”http://google.com” variation=”red” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-icon” icon=”fa-comments-o” link=”http://google.com” variation=”red” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-icon” icon=”fa-lock” link=”http://google.com” variation=”red” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_button type=”type1″ iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-trophy” link=”http://google.com” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type1″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-gift” link=”http://google.com” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type1″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-umbrella” link=”http://google.com” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type1″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-rocket” link=”http://google.com” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_button type=”type1″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-location-arrow” link=”http://google.com” variation=”brown” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type1″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-leaf” link=”http://google.com” variation=”brown” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type1″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-road” link=”http://google.com” variation=”brown” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type1″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-magic” link=”http://google.com” variation=”brown” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_button type=”type1″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-trophy” link=”http://google.com” variation=”red” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type1″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-gift” link=”http://google.com” variation=”red” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type1″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-umbrella” link=”http://google.com” variation=”red” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type1″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-rocket” link=”http://google.com” variation=”red” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-location-arrow” link=”http://google.com” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-leaf” link=”http://google.com” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-road” link=”http://google.com” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-magic” link=”http://google.com” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-music” link=”http://google.com” variation=”brown” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-camera” link=”http://google.com” variation=”brown” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-cloud” link=”http://google.com” variation=”brown” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-cogs” link=”http://google.com” variation=”brown” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-bullhorn” link=”http://google.com” variation=”red” size=”small” target=”_blank”]Small Button[/dt_sc_button]

[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-coffee” link=”http://google.com” variation=”red” size=”medium” target=”_blank”]Medium Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-comments-o” link=”http://google.com” variation=”red” size=”large” target=”_blank”]Large Button[/dt_sc_button]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_button type=”type2″  iconstyle=”with-hover-effect” icon=”fa-lock” link=”http://google.com” variation=”red” size=”xlarge” target=”_blank”]Xlarge Button[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible_medium]
[dt_sc_clear/]

[dt_sc_h2]Ordered Lists[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]
[dt_sc_fancy_ol style=”decimal” variation=”blue”]

 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 2. Ut semper elit sed velit venenatis, eu aliquam
 3. Donec sit amet elit semper, mattis sem
 4. In sed metus interdum, ultricies purus ac

[/dt_sc_fancy_ol] [/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_fancy_ol style=”decimal-leading-zero” variation=”emerald”]

 1. Aenean malesuada magna vel euismod
 2. Suspendisse euismod nulla eu auctor
 3. Vivamus accumsan nulla at arcu dapibus
 4. Vivamus tristique arcu eu nibh tempor

[/dt_sc_fancy_ol] [/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_fancy_ol style=”lower-alpha” variation=”eggplant”]

 1. Nulla condimentum nibh vitae facilisis
 2. Nam condimentum elit et nunc dapibus
 3. Cras pharetra purus in dignissim ultrices
 4. Proin ac quam ac tellus tempor bibendum

[/dt_sc_fancy_ol] [/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third first][dt_sc_fancy_ol style=”lower-roman” variation=”electricblue”]

 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 2. Ut semper elit sed velit venenatis, eu aliquam
 3. Donec sit amet elit semper, mattis sem
 4. In sed metus interdum, ultricies purus ac

[/dt_sc_fancy_ol] [/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_fancy_ol style=”upper-alpha” variation=”green”]

 1. Aenean malesuada magna vel euismod
 2. Suspendisse euismod nulla eu auctor
 3. Vivamus accumsan nulla at arcu dapibus
 4. Vivamus tristique arcu eu nibh tempor

[/dt_sc_fancy_ol] [/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_fancy_ol style=”upper-roman” variation=”blue”]

 1. Nulla condimentum nibh vitae facilisis
 2. Nam condimentum elit et nunc dapibus
 3. Cras pharetra purus in dignissim ultrices
 4. Proin ac quam ac tellus tempor bibendum

[/dt_sc_fancy_ol] [/dt_sc_one_third]
[dt_sc_clear]
[dt_sc_hr_invisible]
[dt_sc_clear/]
[dt_sc_h2]Unordered Lists[/dt_sc_h2]
[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_fancy_ul style=”arrow” variation=”pink”]

 • Fusce varius diam vel dolor auctor
 • Maecenas sagittis velit accumsan
 • Sed elementum turpis ut lacus
 • Phasellus vel sapien et leo tincidunt

[/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_one_fourth]
[dt_sc_one_fourth][dt_sc_fancy_ul style=”rounded-arrow” variation=”red”]

 • Fusce varius diam vel dolor auctor
 • Maecenas sagittis velit accumsan
 • Sed elementum turpis ut lacus
 • Phasellus vel sapien et leo tincidunt

[/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_one_fourth]
[dt_sc_one_fourth][dt_sc_fancy_ul style=”tick” variation=”skyblue”]

 • Fusce varius diam vel dolor auctor
 • Maecenas sagittis velit accumsan
 • Sed elementum turpis ut lacus
 • Phasellus vel sapien et leo tincidunt

[/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_one_fourth]
[dt_sc_one_fourth][dt_sc_fancy_ul style=”rounded-info” variation=”violet”]

 • Fusce varius diam vel dolor auctor
 • Maecenas sagittis velit accumsan
 • Sed elementum turpis ut lacus
 • Phasellus vel sapien et leo tincidunt

[/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_one_fourth]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ALL BOOKINGS & ENQUIRIES

contact us

Make lifelong memories on our award-winning tours. & Contact Us by Email , Phone , Mobile or Online Form
info@egyptravel4you.com
01152684161
Whatsapp & Phone Number01555501062

Follow Us

PAY ON LINE

Trip advisor Reviews

Contact us

  Enquiry about the Tour availability or anything you’d like to know. Required fields are marked *  Copy Right EGYPTRAVEL4YOU